الجديد

قائمة الشركات في قطاع "الطاقة"، سونالغاز وفروعها، الهاتف، الفاكس والعنوان

قائمة الشركات في قطاع "الطاقة"، سونالغاز وفروعها، الهاتف، الفاكس والعنوان

Liste des Entreprises du Secteur « Energie »


1-  SONELGAZ

 Domaine d'Activité:
Production et commercialisation d'électricité et distribution du gaz naturel sur le territoire national.
Adresse:
Direction Générale: 02, Boulevard Krim Belkacem. Alger
 Téléphone:
+213.21.72.31.00
 Fax:
+213.21.72.26.90

2- Filiales périphériques de SONELGAZ

 • TRANSMEX

Domaine d'Activité:
Société de Transport et de manutention Exceptionnels des Equipements Industriels et Electriques.
Adresse:
Route Nationale N°38, BP 61 Gué de Constantine -Alger 16260
Téléphone:
021.83.90.56
021.83.90.52
Fax:
021.83.90.50
021.83.90.51
021.83.90.58

 • CAMEG

Domaine d'Activité:
Comptoir Algérien du Matériel Electrique et Gazier.
Adresse:
Route Nationale N°38 Gué de Constantine Alger.
Téléphone:
021.83.93.13
Fax:
021.83.94.76

 • CREDEG

Domaine d'Activité:
Centre de Recherche et de Développement de l'Electricité et du Gaz
Adresse:
Route de Ouled Fayet N°36 Colline des Grands Vents El Achour – Alger 
Téléphone:
021.38.61.73 à 79
Fax:
021.38.62.11
021.38.62.12

 • OSE

Domaine d'Activité:
Operateur Système Electrique
Adresse:
Route Nationale N°38 Immeuble des 500 Bureaux Gué de Constantine-Kouba-Alger
Téléphone:
021.83.62.51
Fax:
021.83.62.50

 • G R T G

Domaine d'Activité:
Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport du Gaz.
Adresse:
Route Nationale N°38 Immeuble des 700 Bureaux Gué de Constantine-Kouba-Alger.
Téléphone:
021.83.89.03
Fax:
021.83.91.80

 • KAHRAKIB

Domaine d'Activité:
Société de Travaux et Montage Electriques
Adresse:
127, Boulevard Krim Belkacem-Alger.
Téléphone:
021.74.18.35 à 41
Fax:
021.71.72.22

 • KANAGHAZ

Domaine d'Activité:
Société de Réalisation de Canalisation  
Adresse:
Route Nationale N°24, BP 115 Boumerdès 35000 Algérie
Téléphone:
024.79.90.89 
Fax:
024.79.90.87

 • ETTERKIB

Domaine d'Activité:
Société de Montage Industriel
Adresse:
Route Nationale N°01 BP 06 Boufarik-09400-BLIDA
Téléphone:
025.47.32.54/56
025.47.24.86
Fax:
025.47.37.13
025.47.32.52 

 • KAHRIF

Domaine d'Activité:
Société de Travaux d’Electrification
Adresse:
Hai Ain D’Heb-26001-Médéa
Téléphone:
025.58.51.67
025.61.31.80
025.61.31.87 
Fax:
025.61.31.14

 • INERGA

Domaine d'Activité:
Société de Réalisation d’Infrastructures  
Adresse:
Route Nationale N°01 BP104, Boufarik -09400-BLIDA
Téléphone:
025.47.33.64
025.47.33.08
Fax:
025.47.13.63
025.47.15.51

 • GRTE

Domaine d'Activité:
Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport de l’Electricité
Adresse:
Direction du Transport de l’Electricité: Route Nationale  N°38 Gué de Constantine -Kouba-Alger
Téléphone:
021.83.68.04
Fax:
021.83.68.24

3- Société Algérienne de Production d’électricité (SPE)

 • Centrale Alger Port

Adresse:
2, Rue de Digne le Port-Alger
Téléphone:
021.42.34.27
Fax:
021.42.35.20

 • Centrale d’Oran

Adresse:
Terre plein du Port - Oran 
Téléphone:
021.39.46.69
Fax:
041.39.58.55

 • Centrale Marsat El Hadjadj 

Adresse:
Zone Industrielle Arzew – Marsat El Hadjaj
Téléphone:
041.37.02.56
Fax:
041.37.02.44

 • Centrale Ras Djinet

Adresse:
BP 33 Bordj Menail Sonelgaz
Téléphone:
024.87.82.43
Fax:
024.87.82.4.43 

 • Centrale de Jijel 

Adresse:
Achouat Tahir BP 19 - Jijel
Téléphone:
034.44.60.65
Fax:
034.44.73.99

 • Centrale de Skikda 

Adresse:
Zone Industrielle de Skikda
Téléphone:
038.75.65.47
Fax:
038.75.65.44

 • Centrale de Annaba

Adresse:
Port de Annaba
Téléphone:
038.86.68.52
Fax:
038.86.85.11

 • Groupement Turbines àgaz de M’Sila 

Adresse:
BP 203 Draâ El Hadja Colonel Amirouche M’’Sila
Téléphone:
035.55.06.42
035.55.06.43
Fax:
035.55.08.03

 • Groupement de H.R’MEL

Adresse:
BP 69 – Hassi R’Mel
Téléphone:
029.98.88.99
Fax:
029.98.81.40

 • Groupement de Béchar 

Adresse:
Rue des Moudjahidines BP 236 - Béchar
Téléphone:
049.81.70.46
Fax:
049.81.63.20

 • Groupement de Hamma

Adresse:
7, Chemin Fernane Hanafi –Hamma Alger
Téléphone:
021.67.48.07
Fax:
021.67.40.74

 • Groupement de Hassi Messaoud 

Adresse:
Sonelgaz SPE Hassi Messaoud
Téléphone:
029.74.21.77
Fax:
029.74.21.84

 • Groupement de Darguinah

Adresse:
Derguinah
Téléphone:
034.25.81.23
Fax:
034.25.81.18

4- Sociétés avec participation de SONELGAZ

 • ALGESCO

Adresse:
BP 122 Hassi R’Mel
Téléphone:
029.98.81.54
Fax:
029.98.8357

 • A . E. C

Adresse:
45, Haouche Kaouche Dely Brahim ALGER
Téléphone:
021.36.95.04
021.36.94.21 
Fax:
021.36.94.05

 • SAFIR

Adresse:
Zone Industrielle d’Arzew BP102 Bethioua Arzew
Téléphone:
041.47.09.25
041.47.88.82
Fax:
041.47.99.82
041.47.09.25

 • SKTM/SONELGAZ (Ghardaia)

Adresse:
Avenue El Kods, Sidi Abaz, Bounoura, Ghardaïa
Téléphone:
029.25.50.34
Fax:
029.25.51.12

 • SKS / Spa

Adresse:
Zone industrielle Cité Larbi Ben M’hidi Skikda
Téléphone:
038.74.55.57
Fax:
038.74.55.54

 • SKB / Spa

Adresse:
Adresse provisoire Route Nationale N° 38 Immeuble des 700 Bureaux Gué de Constantine Kouba - Alger
Téléphone:
021.83.57.72
Fax:
021.83.57.68 

 • SKC / Spa 

Adresse:
Adresse provisoire 7, chemin Fernane Hanafi Hamma 
Téléphone:
021.67.27.90
Fax:
021.67.27.90حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-